کارگزینی اعضای هیات علمی

کارگزینی اعضای هیات علمی

 

_MG_8775 کمانکش (4)

نام و نام خانوادگی: حمید رضا کمانکش

سمت : کارشناس مسئول امور اداری

تلفن:32621660-086

 

نام و نام خانوادگی: رضا محمدی

سمت : کارشناس امور اداری

تلفن:32621662-086