پرسش‌های فراگیر - پرسش هاي متداول 

  1. آيا امكان تغيير صندوق اعضاي هيات علمي در دوره پيماني وجود دارد؟