مدير امور اداري

نام و نام خانوادگي : سعيد محمودي

سمت : مدير امور اداري و پشتيباني

تلفن:32621602

نقش منابع انسانيو اهميت روزافزونآن درتوسعه برهيچ كسپوشيده نيست،در فضاي پرشتاب و سرشار از رقابت دنياي امروز ، آنچه كه منجربه كسب مزيت رقابتي در سازمان‌ها مي‌شود نيروي انساني با كيفيت ، خلاق وپوياست، به همين منظور مديريت امور اداري در جهت نيل به اهداف دانشگاهاراک با بكارگيريو حفظمنابع انساني مجرب , متخصص ومتعهد به نظام مقدس جمهوري اسلامي و ولايت مطلقه فقيه با رهبري مقام عظماي ولايت حضرت آيت الله خامنه‌اي و برخوردار ازبصيرتو انگيزه بالا به منظور نقش‌آفريني در دانشگاه ايفاي وظيفه مي‌نمايد. در اين راستا و در جهت تحقق اهداف فوق سياست‌هاي استخدامي دانشگاه بر پايه اصول زير اجرا مي‌شود:

1-فراهم آوردن فرصت برابر استخدام براي افراد واجد شرايط به منظور انتخاب شايسته‌ترين نيروها با انتشار آگهي‌هاي استخدامي و برگزاري مصاحبه‌هاي تخصصي

2-رفع هرگونه تبعيض و اطمينان از اتخاذ رويه عادلانه در فرآيند جذب متقاضيان استخدام

3-كشف استعدادهاي نهفته و كمك به رشد و پيشرفت كاركنان از طريق آموزش‌هاي ضمن خدمت

4-توجه به شايستگي افراد براي انتصاب آنان در مشاغل مورد نياز