وظايف:

2-‏1-‏ نظارت برحسن اجراي مقررات آيين نامه استخدامي اعضاي غيرهيات علمي؛

2-‏2-‏ نظارت برحسن اجراي مقررات آيين نامه تشکيلات؛

2-‏3-‏ تهيه شرح شغل، وظايف و شرايط احراز کليه مشاغل براي طرح در کميسيون دايمي مؤسسه؛

2-‏4-‏ تعيين اولويت هاي استخدام و نحوه انتخاب افراد درقالب مجوزهاي صادره از سوي هيات امنا؛

2-‏5-‏ تعيين تعداد و احراز شرايط به کارگيري نيروي انساني مورد نياز براي اجراي وظايف پست هاي سازماني بدون متصدي، به صورت قراردادي براي طرح در کميسيون دايمي مؤسسه؛

2-‏6-‏ بررسي ساختار سازماني و تشکيلات تفصيلي، براي طرح در کميسيون دايمي مؤسسه؛

2-‏7-‏ تغيير، اصلاح و ايجاد پست از محل حذف پست هاي سازماني به پيشنهاد دفتر برنامه، بودجه و تشکيلات يا عناوين مشابه در قالب پست هاي سازماني مصوب؛

2-‏8-‏ بررسي و تصويب طرح جامع آموزش ضمن خدمت و تمهيد راهکارهاي اجرايي لازم براي اجراي برنامه هاي بهسازي و توانمندسازي اعضا؛

2-‏9-‏ بررسي و تاييد دوره هاي آموزشي ضمن خدمت و صدور گواهي نامه هاي مربوط با امضاي مدير دفتر برنامه، بودجه و تشکيلات يا عناوين مشابه و رييس مؤسسه؛

2-‏10-‏ بررسي و پيشنهاد صدور مجوز تبديل وضعيت اعضا از قراردادي به پيماني، از پيماني به رسمي آزمايشي و از رسمي آزمايشي به رسمي قطعي در چارچوب مقررات آيين نامه استخدامي اعضاي غيرهيات علمي به هيات امنا؛

2-‏11-‏ بررسي و اتخاذ تصميم درمورد درخواست هاي بازخريدي، استعفا و بازنشستگي پيش از موعد اعضا؛

2-‏12-‏ بررسي و تطبيق عوامل و تعيين درصد سختي شرايط محيط کار مشاغل موجود در مؤسسه و اتخاذ تصميم درخصوص برقراري فوق العاده مذکور و تعيين تاريخ اجراي آن؛

2-‏13-‏ بررسي و تصويب طرح هاي تحول اداري و نظام پيشنهادات و نظارت بر حسن اجراي برنامه هاي تحول؛

2-‏14-‏ بررسي سوابق اعضا درخصوص ارتقاي رتبه و اتخاذ تصميم در چارچوب ضوابط مربوط؛

2-‏15-‏ بررسي و اتخاذ تصميم درخصوص پيشنهادهاي نو که از سوي اعضا ارايه مي شود در چارچوب نظام پيشنهادات؛

2-‏16-‏ تهيه و تصويب دستورالعمل ها

اعضايي

اعضاي هيات اجرايي:

1- دكتر حسين صادقي

رئيس هيات و معاون پشتيباني و توسعه منابع انساني

2- سعيد محمودي

دبير هيات و مدير امور اداري و پشتيباني

3- احترام حيدري

عضو حقوقي و مدير طرح، برنامه و بودجه

4- دكتر مجيد لشكري

عضو حقوقي و نماينده كميسيون دائمي هيات امناء

5- محسن فدايي

عضو حقيقي

6- دكتر مهدي خدايي مطلق

عضو حقيقي

7- محمد زاهدي پويا

عضو حقيقي