اداره خدمات عمومي:

اداره خدمات عمومي به عنوان يکي از ادارات زير مجموعه حوزه مديريت امور اداري و پشتيباني مي ­باشد که از اهم وظايف و مسئوليتهاي آن مي توان ارائه خدمات و همچنين پشتيباني کليه واحدهاي دانشگاه در زمينه فعاليت­هاي عمومي را نام برد و از واحد هاي زير تشكيل شده است كه سرپرست اين اداره هم اكنون بر عهده آقاي علي حسني مي باشد.

الف)واحد خدمات عمومي و نظافت:

* نظارت مستمر بر انجام کليه فعاليت­ها در بخش خدمات عمومي شامل نظافت، جابجايي وسايل و تجهيزات، خدمات پذيرايي و ... در کليه ساختمان­ها، دانشکده­ها، کارگاهها، آزمايشگاهها و ...

* نظارت مستمر بر انجام کليه فعاليت­ها در بخش خدمات عمومي شامل نظافت، جابجايي وسايل و تجهيزات و ... در مجموعه خوابگاههاي داخل و خارج از دانشگاه.

* درخواست نيروي خدماتي کمکي به صورت روزانه از طريق برقراري تماس با شرکت خدماتي يا واحد نظارت در مديريت امور خدمات و پشتيباني.

* هماهنگي جهت حضور و انجام فعاليت­ها توسط پرسنل خدماتي در ايام تعطيل و خارج از ساعات اداري از طريق مکاتبه با حوزه مديريت امور خدمات و پشتيباني.

ب)واحد نقليه:

* انجام کليه مأموريت­هاي درون شهري و برون شهري.

* اقدام جهت تأمين خودرو به منظور پشتيباني و انجام سرويس اياب و ذهاب دانشجويي از خوابگاههاي خارج از دانشگاه به دانشگاه و بالعکس.

* اقدام جهت تأمين خودرو به منظور برگزاري کليه اردوها اعم از جهادي، علمي، پژوهشي و همچنين کليه بازديدهاي دانشجويي.

* اقدام جهت سرويس، نگهداري و تعمير کليه خودروها جهت انجام کليه فعاليت­هاي حمل و نقلي به نحو مطلوب.

* نظارت بر حسن انجام كار در مورد شركت هاي طرف قرارد در زمينه حمل و نقل با دانشگاه

ج)واحد فضاي سبز:

* نظارت بر نگهداري، مرمت، بازسازي و توسعه فضاي سبز دانشگاه و همچنين مجموعه خوابگاههاي خارج از دانشگاه.

* نظارت بر توليد انواع گل­ها و نشاء­هاي فصلي و انواع اقلام گياهي دائمي.

* نظارت بر حسن اجراي دقيق کليه فعاليت­هاي مورد نياز در بخش فضاي سبز.

* اقدام جهت طراحي و احداث فضاي سبز جديد در سطح محوطه دانشگاه.

* نظارت بر نظافت مستمر کليه خيابان­ها و دسترسي­ها در سطح محوطه دانشگاه و خوابگاههاي خارج از دانشگاه.

* نظارت و اقدام به جهت تأمين ميزان آب مورد نياز مصرفي در دانشگاه.

* درخواست گلدان جهت واحدها از طريق مکاتبه با حوزه مديريت امور خدمات و پشتيباني.