رئيس اداره كارگزيني

مرادي

نام و نام خانوادگي : علي مرادي

سمت : سرپرست اداره كارگزيني

تلفن: 32621600-086

ايميل: amoradi564@gmail.com

اداره کارگزيني:

نقش منابع انساني و اهميت روزافزون آن در توسعه بر هيچ كسپوشيده نيست، در فضاي پرشتاب و سرشار از رقابت دنياي امروز ، آنچه كه منجربه كسب مزيت رقابتي در سازمان‌ها مي‌شود نيروي انساني با كيفيت ، خلاق وپوياست، به همين منظور كارگزيني در جهت نيل به اهداف دانشگاه اراک با بكارگيريو حفظمنابع انساني مجرب , متخصص ومتعهد به نظام مقدس جمهوري اسلامي و ولايت مطلقه فقيه با رهبري مقام عظماي ولايت حضرت آيت الله خامنه‌اي و برخوردار ازبصيرتو انگيزه بالا به منظور نقش‌آفريني در دانشگاه ايفاي وظيفه مي‌نمايد. در اين راستا و در جهت تحقق اهداف فوق سياست‌هاي استخدامي دانشگاه بر پايه اصول زير اجرا مي‌شود:

1-فراهم آوردن فرصت برابر استخدام براي افراد واجد شرايط به منظور انتخاب شايسته‌ترين نيروها با انتشار آگهي‌هاي استخدامي و برگزاري مصاحبه‌هاي تخصصي

2-رفع هرگونه تبعيض و اطمينان از اتخاذ رويه عادلانه در فرآيند جذب متقاضيان استخدام

3-كشف استعدادهاي نهفته و كمك به رشد و پيشرفت كاركنان از طريق آموزش‌هاي ضمن خدمت

4-توجه به شايستگي افراد براي انتصاب آنان در مشاغل مورد نياز

در حال حاضر سرپرستي اين اداره بر عهده آقاي علي مرادي مي باشد

اين اداره از واحد هاي ذيل تشکيل شده است که هر کدام در چهارچوب وظايف محوله و در جهت نيل به اهداف دانشگاه در حال فعاليت مي باشند

واحد اعضاي هيات علمي:

اعمال و اجراي قوانين ، مقررات وآئين نامه هاي استخدامي اعضاي هيئت علمي وانجام امور مربوط به عضويت داوطلبان استفاده از طرح خدمت دوره ضرورت در دانشگاه بر اساس مقررات وآئين نامه هاي مربوطه و همچنين صدور انواع احكام كارگزيني اعضاي هيات علمي شامل احكام استخدامي ، ترفيع پايه ، ضريب حقوق ، ماموريت تحصيلي ، فرصت مطالعاتي ، مرخصي بدون حقوق ، تغيير عائله مندي و ارتقاء مرتبه، فوق العاده مديريت وپيگيري درخواست تغيير صندوق هاي بيمه و بازنشستگي را بر عهده دارد همچنين اجراي مصوبات هيات اجرايي جذب اعضاي هيات علمي نيز در کارگزيني هيات علمي انجام مي گردد.

واحد اعضاي غير هيات علمي:

اعمال و اجراي قوانين ، مقررات وآئين نامه هاي استخدامي اعضاي غيرهيئت علمي ابلاغي از وزارت عتف همچنين طرح درخواست ها ارتقاء مرتبه و ... در کميته فني جهت بررسي و تاييد نهايي در هيات اجرايي منابع انساني و همچنينصدور انواع احكام كارگزيني اعضاي غير هيات علمي شامل احكام استخدامي ، ترفيع ، ضريب حقوق ، ماموريت تحصيلي ، مرخصي بدون حقوق ، تغيير عائله مندي و ارتقاء مرتبهو نظارت و حسن اجراي مقررات

دبيرخانه هيات اجرايي منابع انساني (اعضاي غير هيات علمي) :

دريافت وجمع آوري كليه درخواست ها ، پرونده هاي ارتقاء و ساير موارد طبق آيين نامه جهت بررسي وكارشناسي اوليه در كميته فني و اخذ تاييديه در هيات اجرايي منابع انساني

واحد حضور غياب:

نظارت بر حضور به موقع در محل كار و همچنين انجام وظايف در ساعت موظف در خصوص اعضاي هيات علمي و غير هيات علمي

واحد بايگاني و مركز استاد:

ايجاد و تكميل پرونده پرسنلي و ثبت كليه مكاتبات در پرونده مذكور