مدارك مورد نياز

متقاضي گرامي

با سلام

لطفا مدارك را در زمان مصاحبه تحويل نماييد.

با تشكر

1- فرم شماره 1 (لينك دريافت )

2- رزومه

3- تصوير آخرين مدرك تحصيلي

4-تصوير ريز نمرات (آخرين مقطع تحصيلي)

5 تصوير شناسنامه

6- تصوير كارت ملي