كارگزيني اعضاي غير هيات علمي

حبيبي

نام و نام خانوادگي : حامد حبيبي

سمت: كارشناس مسئول امور اداري

تلفن:32621670-086

اميري زاده

نام و نام خانوادگي : معصومه اميري زاده

سمت: كارشناس امور اداري

086-32621672