اداره دبيرخانه مرکزي:

در حال حاضر سرپرستي اين اداره بر عهده آقاي علي لطيفي مي باشد

در اين اداره شامل دو بخش دبيرخانه آموزش و دبيرخانه واحد اداري مي شود در بخش دبيرخانه آموزش کليه مکاتبات مربوط دانشجويان و پرونده هاي دانشجويي ثبت و ضبط مي گردد تا و کليه پرونده ها بصورت الکترونيکي بايگاني مي شود همچنين در بخش دبيرخانه اداري نيز کليه مکاتبات اداري ، دريافت و ارسال مرسولات پستي انجام صورت مي پذيرد.

لطيفي

نام و نام خانوادگي:علي لطيفي

سمت: سرپرست اداره دبيرخانه

تلفن:32621040

سعادت

نام و نام خانوادگي:جمشيد سعادت

سمت: كاردان دبيرخانه آموزش

تلفن:32774031

جودكي

نام و نام خانوادگي:حشمت اله جودكي

سمت: كارشناس دبيرخانه آموزش

تلفن:32774031

فيضي

نام و نام خانوادگي:فرشته فيضي

سمت: كارشناس دبيرخانه مركزي

تلفن:32621042

دلاوري

نام و نام خانوادگي:حجه اله دلاوري

سمت: متصدي دبيرخانه مركزي

تلفن:32621044

نام و نام خانوادگي:احمد باقري

سمت: متصدي اداره دبيرخانه مركزي

تلفن:32621044