انبار

حبيبي علي

نام و نام خانوادگي:علي حبيبي

سمت: مسئول انبار مركزي

تلفن:32621630

انبار مرکزي:

اين اداره نيز يكي از واحد هاي زير مجموعه مديريت امور اداري و پشتيباني مي باشد كه كليه اقلام خريداري شده براي حوزه هاي مختلف دانشگاه در آنجا ثبت ونگهداري مي گردد از مهم ترين وظايف اين بخش به موارد زير مي توان اشاره نمود .

* صدور قبض انبار اجناس مصرفي و اموالي

* صدور قبض انبار کتاب براي کليه واحد هاي دانشگاه.

* ثبت و تحويل کليه درخواست ها و تنظيم قبض هاي صادر شده و ممهور نمودن کليه قبض ها به مهر انبار مرکزي و امضاء آن توسط مسئول انبار مرکزي.

* ثبت و تحويل و بايگاني کليه قبض هاي مربوط به اداره تدارکات.

* جمع آوري و تحويل يک نسخه از هر قبض انبار مخصوص اجناس اموالي به اداره اموال (به صورت ماهيانه).

* همکاري و همفکري با اداره اموال در خصوص تفکيک اجناس اموالي از اجناس مصرفي و ابزاري دانشگاه.

* تأييد قبض انبارهاي صادر شده توسط واحدها از طريق مراجعه حضوري و يا ارسال به دفتر واحد انبار مرکزي.

سرپرستي اين قسمت هم اكنون بر عهده آقاي علي حبيبي مي باشد.