اطلاعيه ها - تبديل وضعيت پرسنل قرارداد كار معين به پيماني

با عنايت به ماده 30 بخشنامه شماره 9757/93/200 مورخ 19/7/1393 شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري در خصوص دارندگان قبولي آزمون ادواري تعداد 28 نفر از پرسنل قرارداد كارمعين دانشگاه به پيماني تبديل وضعيت شدند.