انتصابات - انتصاب سرپرست جديد دانشكده فني و مهندسي

جناب آقاي دكتر جباري انتصاب شايسته جنابعالي را به سمت سرپرست دانشكده فني و مهندسي تبريك عرض نموده موفقيت جنابعالي را در جهت پيشبرد اهداف دانشگاه را از درگاه خداوند مننان مسئلت داريم.

مديريت امور اداري و پشتيباني