سایت امور اداری

سایت امور اداری

قوانین و مقررات

فرآیند ها

               فرآیند ها

فرم ها

             فرم ها

اداره كارگزيني

با سلام

به اداره كارگزيني دانشگاه اراك خوش آمديد.

مدیر امور اداری

       سعيد محمودي

اداره کارگزینی

اداره انبار و تدارکات

   اداره انبار و تدارکات

اداره نقلیه

         اداره نقلیه

اداره دبیرخانه

        اداره دبیرخانه

آمار بازدیدکنندگان

1
11
12969