انبار مرکزی:

این اداره نیز یکی از واحد های زیر مجموعه مدیریت امور اداری و پشتیبانی می باشد که کلیه اقلام خریداری شده برای حوزه های مختلف دانشگاه در آنجا ثبت ونگهداری می گردد از مهم ترین وظایف این بخش به موارد زیر می توان اشاره نمود .

* صدور قبض انبار اجناس مصرفی و اموالی

* صدور قبض انبار کتاب برای کلیه واحد های دانشگاه.

* ثبت و تحویل کلیه درخواست ها و تنظیم قبض های صادر شده و ممهور نمودن کلیه قبض ها به مهر انبار مرکزی و امضاء آن توسط مسئول انبار مرکزی.

* ثبت و تحویل و بایگانی کلیه قبض های مربوط به اداره تدارکات.

* جمع آوری و تحویل یک نسخه از هر قبض انبار مخصوص اجناس اموالی به اداره اموال (به صورت ماهیانه).

* همکاری و همفکری با اداره اموال در خصوص تفکیک اجناس اموالی از اجناس مصرفی و ابزاری دانشگاه.

* تأیید قبض انبارهای صادر شده توسط واحدها از طریق مراجعه حضوری و یا ارسال به دفتر واحد انبار مرکزی.

سرپرستی این قسمت هم اکنون بر عهده آقای علی حبیبی می باشد.

علی حبیبی

مسئول انبار مرکزی

تلفن:32621630