وظایف

- بررسی درخواست های ارسالی به هیات اجرایی منابع انسانی از جهت عدم مغایرت با آیین نامه ها جهت طرح در هیات اجرایی منابع انسانی

- بررسی پرونده های ارتقاء اعضای غیر هیات علمی

- بررسی موارد ارجاعی از سوی هیات اجرایی منابع انسانی

- تهیه و تدوین دستورالعمل های داخلی

- سایر امور محوله

کارکنان

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

سعید محمودی

مدیر امور اداری و پشتیبانی

2

اعظم حیدری

مدیر بودجه و تشکیلات

3

علی مرادی

رئیس اداره کارگزینی

4

مهدی باجلان

رئیس گروه تشکیلات

5

حامد حبیبی

کارشناس مسئول امور اداری

6

معصومه امیری زاده

کارشناس اموراداری