درباره

مدیریت امور اداری و منابع انسانی :

مدیریت اداری و پشتیبانی مسئولیت انجام و پی‌گیری امور پشتیبانی دانشگاه از قبیل خدمات عمومی، خدمات رفاهی، کارگزینی، حمل و نقل، فضای سبز، بهینه سازی و توسعه فضاهای کالبدی بر اساس اسناد فرادستی، نگهداری و بهره برداری از ساختمان ها و تاسیسات و ... را بر عهده دارد. این مدیریت مجموعه وسیعی از خدمات را برنامه‌ریزی، هماهنگی و هدایت می‌کند تا دانشگاه بتواند در جهت دستیابی به اهداف تعریف شده خود فعالیت نماید، بنابراین از اهمیت بسزایی برخوردار می‌باشد. در راستای انجام وظایف مذکور، همواره تلاش نموده است با هدف تهیه بستری برای تحقق هرچه مطلوب تر رسالت دانشگاه، برنامه‌ریزی جهت توسعه متوازن و پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی را در دستور کار خود قرار دهد که انجام این امر جز با رصد نمودن مستمر عملکرد واحدهای حوزه و بررسی نقاط ضعف و قوت آن‌ها و بهره‌گیری از آن‌ در جهت پیش‌بینی فعالیت‌های آینده امکان‌پذیر نمی‌باشد.

در حال حاضر مدیریت این واحد بر عهدهآقای سعید محمودیمی‌باشد.

اهم وظایف و فعالیت های این مدیریت در دانشگاه شامل:

1-اجرای سیاست ها و خط مشی های دانشگاه در زمینه های مربوط به امور اداری ، استخدامی و پشتیبانی ونظارت بر حسن انجام فعالیتهای واحد های تابعه.

2-تهیه و تنظیم آیین نامه ها ، بخشنامه ها و دستور العمل های اداری لازم جهت تصویب در هیات اجرایی منابع انسانی دانشگاه و ابلاغ آن به کلیه واحدها جهت اجرا .

3-مراقبت در اجرای مقررات انضباطی و رسیدگی به تخلفات کارکنان و ارجاع مراتب به هیات رسیدگی به تخلف اداری .

4-مطالعه و بررسی رسته های شغلی مشاغل دانشگاهی و ارائه نظرات و پیشنهادات اصلاحی به مراجع ذیربط با همکاری مدیریت بودجه و تشکیلات

5-ایجاد و نگهداری بانک اطلاعات پرسنلی وسوابق خدمتی و اداری کلیه پرسنل دانشگاه.

6-برنامه ریزی در جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاه و ارائه طرح ها و پیشنهادهای لازم و همچنین انجام امور مربوط به استخدام آنها اعم از هیات علمی و غیر هیات علمی.

7-پیش بینی ترفیع و تغییر گروه سالانه کارکنان با کمک واحدهای مربوط.

8-همکاری با واحد حراست در زمینه حفاظت از ساختمانها ،اموال و تاسیسات .

9-انجام تدارکات و تامین وسایل و تجهیزات مورد نیاز واحدهای مختلف دانشگاه پس از بررسی در کمیته خرید و سفارش آن از داخل و خارج از کشور با هماهنگی کامل واحدهای ذیربط.

10-شرکت در جلسات تهیه و تنظیم بودجه پرسنلی کارکنان .

11-نظارت در انجام کلیه امور خدماتی دانشگاه و ارائه آن به واحدهای مختلف .

12-انجام امور مربوط به قرادادهای دانشگاه در مورد برون سپاری خدمات با هماهنگی مسئولین ذیربط.

13-تهیه طرحهای مربوط به رفاه عمومی کارکنان و نظارت بر حسن اجرای طرحهای مزبور .

14-نظارت بر امور حضور و غیاب ، ورود و خروج و انتظامات دانشگاه و طرح تمام وقت کارکنان، اضافه کاری و انتصاب کارکنان ( هیات علمی و غیر هیات علمی)

15-مشارکت در جلسات و کمسیونهای مختلف و اظهار نظر و ارائه پیشنهادات لازم.

16-رسیدگی به امور رفاهی و بازنشستگی کارکنان و اتخاذ تصمیمات لازم.

17-نظارت بر امر ارزشیابی واحدهای تابعهو همکاری در امر تهیه و تنظیم و اصلاح مجموعه شرح وظایف ، نمودارها و پستهای سازمانی دانشگاه با مدیریت بودجه و تشکیلات

این مدیریت مشتمل بر پنچ اداره به شرح ذیل می باشد.

1- اداره کارگزینی

2- اداره رفاه و بازنشستگی

3- اداره تدارکات

4- اداره امورعمومی

5- اداره دبیرخانه

6- انبار مرکزی