وظایف:

2-‏1-‏ نظارت برحسن اجرای مقررات آیین نامه استخدامی اعضای غیرهیات علمی؛

2-‏2-‏ نظارت برحسن اجرای مقررات آیین نامه تشکیلات؛

2-‏3-‏ تهیه شرح شغل، وظایف و شرایط احراز کلیه مشاغل برای طرح در کمیسیون دایمی مؤسسه؛

2-‏4-‏ تعیین اولویت های استخدام و نحوه انتخاب افراد درقالب مجوزهای صادره از سوی هیات امنا؛

2-‏5-‏ تعیین تعداد و احراز شرایط به کارگیری نیروی انسانی مورد نیاز برای اجرای وظایف پست های سازمانی بدون متصدی، به صورت قراردادی برای طرح در کمیسیون دایمی مؤسسه؛

2-‏6-‏ بررسی ساختار سازمانی و تشکیلات تفصیلی، برای طرح در کمیسیون دایمی مؤسسه؛

2-‏7-‏ تغییر، اصلاح و ایجاد پست از محل حذف پست های سازمانی به پیشنهاد دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات یا عناوین مشابه در قالب پست های سازمانی مصوب؛

2-‏8-‏ بررسی و تصویب طرح جامع آموزش ضمن خدمت و تمهید راهکارهای اجرایی لازم برای اجرای برنامه های بهسازی و توانمندسازی اعضا؛

2-‏9-‏ بررسی و تایید دوره های آموزشی ضمن خدمت و صدور گواهی نامه های مربوط با امضای مدیر دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات یا عناوین مشابه و رییس مؤسسه؛

2-‏10-‏ بررسی و پیشنهاد صدور مجوز تبدیل وضعیت اعضا از قراردادی به پیمانی، از پیمانی به رسمی آزمایشی و از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی در چارچوب مقررات آیین نامه استخدامی اعضای غیرهیات علمی به هیات امنا؛

2-‏11-‏ بررسی و اتخاذ تصمیم درمورد درخواست های بازخریدی، استعفا و بازنشستگی پیش از موعد اعضا؛

2-‏12-‏ بررسی و تطبیق عوامل و تعیین درصد سختی شرایط محیط کار مشاغل موجود در مؤسسه و اتخاذ تصمیم درخصوص برقراری فوق العاده مذکور و تعیین تاریخ اجرای آن؛

2-‏13-‏ بررسی و تصویب طرح های تحول اداری و نظام پیشنهادات و نظارت بر حسن اجرای برنامه های تحول؛

2-‏14-‏ بررسی سوابق اعضا درخصوص ارتقای رتبه و اتخاذ تصمیم در چارچوب ضوابط مربوط؛

2-‏15-‏ بررسی و اتخاذ تصمیم درخصوص پیشنهادهای نو که از سوی اعضا ارایه می شود در چارچوب نظام پیشنهادات؛

2-‏16-‏ تهیه و تصویب دستورالعمل ها

دکتر حسین صادقی

رئیس هیات و معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی

احترام حیدری

عضو حقوقی و مدیر طرح، برنامه و بودجه

دکتر مهدی خدایی مطلق

عضو حقیقی

محمد زاهدی پویا

عضو حقیقی

دکتر مجید لشکری

عضو حقوقی و نماینده کمیسیون دائمی هیات امناء

سعید محمودی

 

دبیر هیات و مدیر امور اداری و پشتیبانی

محسن فدایی

عضو حقیقی