اداره دبیرخانه مرکزی:

اداره دبیرخانه مرکزی:

در حال حاضر سرپرستی این اداره بر عهده آقای علی لطیفی می باشد

در این اداره شامل دو بخش دبیرخانه آموزش و دبیرخانه واحد اداری می شود در بخش دبیرخانه آموزش کلیه مکاتبات مربوط دانشجویان و پرونده های دانشجویی ثبت و ضبط می گردد تا و کلیه پرونده ها بصورت الکترونیکی بایگانی می شود همچنین در بخش دبیرخانه اداری نیز کلیه مکاتبات اداری ، دریافت و ارسال مرسولات پستی انجام صورت می پذیرد.

لطیفی

نام و نام خانوادگی:علی لطیفی

سمت: سرپرست اداره دبیرخانه

تلفن:32621040

سعادت

نام و نام خانوادگی:جمشید سعادت

سمت: کاردان دبیرخانه آموزش

تلفن:32774031

جودکی

نام و نام خانوادگی:حشمت اله جودکی

سمت: کارشناس دبیرخانه آموزش

تلفن:32774031

فیضی

نام و نام خانوادگی:فرشته فیضی

سمت: کارشناس دبیرخانه مرکزی

تلفن:32621042

دلاوری

نام و نام خانوادگی:حجه اله دلاوری

سمت: متصدی دبیرخانه مرکزی

تلفن:32621044

نام و نام خانوادگی:احمد باقری

سمت: متصدی اداره دبیرخانه مرکزی

تلفن:32621044