اداره دبیر خانه مرکزی

اداره دبیرخانه مرکزی:

در حال حاضر سرپرستی این اداره بر عهده آقای علی لطیفی می باشد

در این اداره شامل دو بخش دبیرخانه آموزش و دبیرخانه واحد اداری می شود در بخش دبیرخانه آموزش کلیه مکاتبات مربوط دانشجویان و پرونده های دانشجویی ثبت و ضبط می گردد تا و کلیه پرونده ها بصورت الکترونیکی بایگانی می شود همچنین در بخش دبیرخانه اداری نیز کلیه مکاتبات اداری ، دریافت و ارسال مرسولات پستی انجام صورت می پذیرد.