رئیس اداره کارگزینی

رئیس اداره کارگزینی

مرادی

نام و نام خانوادگی : علی مرادی

سمت : سرپرست اداره کارگزینی

تلفن: 32621600-086

ایمیل: amoradi564@gmail.com

 

اداره کارگزینی:

نقش منابع انسانی و اهمیت روزافزون آن در توسعه بر هیچ کسپوشیده نیست، در فضای پرشتاب و سرشار از رقابت دنیای امروز ، آنچه که منجربه کسب مزیت رقابتی در سازمان‌ها می‌شود نیروی انسانی با کیفیت ، خلاق وپویاست، به همین منظور کارگزینی در جهت نیل به اهداف دانشگاه اراک با بکارگیریو حفظمنابع انسانی مجرب , متخصص ومتعهد به نظام مقدس جمهوری اسلامی و ولایت مطلقه فقیه با رهبری مقام عظمای ولایت حضرت آیت الله خامنه‌ای و برخوردار ازبصیرتو انگیزه بالا به منظور نقش‌آفرینی در دانشگاه ایفای وظیفه می‌نماید. در این راستا و در جهت تحقق اهداف فوق سیاست‌های استخدامی دانشگاه بر پایه اصول زیر اجرا می‌شود:

1-فراهم آوردن فرصت برابر استخدام برای افراد واجد شرایط به منظور انتخاب شایسته‌ترین نیروها با انتشار آگهی‌های استخدامی و برگزاری مصاحبه‌های تخصصی

2-رفع هرگونه تبعیض و اطمینان از اتخاذ رویه عادلانه در فرآیند جذب متقاضیان استخدام

3-کشف استعدادهای نهفته و کمک به رشد و پیشرفت کارکنان از طریق آموزش‌های ضمن خدمت

4-توجه به شایستگی افراد برای انتصاب آنان در مشاغل مورد نیاز

در حال حاضر سرپرستی این اداره بر عهده آقای علی مرادی می باشد

این اداره از واحد های ذیل تشکیل شده است که هر کدام در چهارچوب وظایف محوله و در جهت نیل به اهداف دانشگاه در حال فعالیت می باشند

واحد اعضای هیات علمی:

اعمال و اجرای قوانین ، مقررات وآئین نامه های استخدامی اعضای هیئت علمی وانجام امور مربوط به عضویت داوطلبان استفاده از طرح خدمت دوره ضرورت در دانشگاه بر اساس مقررات وآئین نامه های مربوطه و همچنین صدور انواع احکام کارگزینی اعضای هیات علمی شامل احکام استخدامی ، ترفیع پایه ، ضریب حقوق ، ماموریت تحصیلی ، فرصت مطالعاتی ، مرخصی بدون حقوق ، تغییر عائله مندی و ارتقاء مرتبه، فوق العاده مدیریت وپیگیری درخواست تغییر صندوق های بیمه و بازنشستگی را بر عهده دارد همچنین اجرای مصوبات هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی نیز در کارگزینی هیات علمی انجام می گردد.

واحد اعضای غیر هیات علمی:

اعمال و اجرای قوانین ، مقررات وآئین نامه های استخدامی اعضای غیرهیئت علمی ابلاغی از وزارت عتف همچنین طرح درخواست ها ارتقاء مرتبه و ... در کمیته فنی جهت بررسی و تایید نهایی در هیات اجرایی منابع انسانی و همچنینصدور انواع احکام کارگزینی اعضای غیر هیات علمی شامل احکام استخدامی ، ترفیع ، ضریب حقوق ، ماموریت تحصیلی ، مرخصی بدون حقوق ، تغییر عائله مندی و ارتقاء مرتبهو نظارت و حسن اجرای مقررات

دبیرخانه هیات اجرایی منابع انسانی (اعضای غیر هیات علمی) :

دریافت وجمع آوری کلیه درخواست ها ، پرونده های ارتقاء و سایر موارد طبق آیین نامه جهت بررسی وکارشناسی اولیه در کمیته فنی و اخذ تاییدیه در هیات اجرایی منابع انسانی

واحد حضور غیاب:

نظارت بر حضور به موقع در محل کار و همچنین انجام وظایف در ساعت موظف در خصوص اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی

واحد بایگانی و مرکز استاد:

ایجاد و تکمیل پرونده پرسنلی و ثبت کلیه مکاتبات در پرونده مذکور