رییس هیات اجرایی منابع انسانی

 

ئکتر حسین صادقی 

رئیس هیات و معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی