رییس هیات اجرایی منابع انسانی

دکتر حسین صادقی 

رئیس هیات و معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی