مدیر امور اداری

 

نام و نام خانوادگی : سعید محمودی

سمت : مدیر امور اداری و پشتیبانی

تلفن:32621602

نقش منابع انسانیو اهمیت روزافزونآن درتوسعه برهیچ کسپوشیده نیست،در فضای پرشتاب و سرشار از رقابت دنیای امروز ، آنچه که منجربه کسب مزیت رقابتی در سازمان‌ها می‌شود نیروی انسانی با کیفیت ، خلاق وپویاست، به همین منظور مدیریت امور اداری در جهت نیل به اهداف دانشگاهاراکبا بکارگیریو حفظمنابع انسانی مجرب , متخصص ومتعهد به نظام مقدس جمهوری اسلامی و ولایت مطلقه فقیه با رهبری مقام عظمای ولایت حضرت آیت الله خامنه‌ای و برخوردار ازبصیرتو انگیزه بالا به منظور نقش‌آفرینی در دانشگاه ایفای وظیفه می‌نماید. در این راستا و در جهت تحقق اهداف فوق سیاست‌های استخدامی دانشگاه بر پایه اصول زیر اجرا می‌شود:

1-فراهم آوردن فرصت برابر استخدام برای افراد واجد شرایط به منظور انتخاب شایسته‌ترین نیروها با انتشار آگهی‌های استخدامی و برگزاری مصاحبه‌های تخصصی

2-رفع هرگونه تبعیض و اطمینان از اتخاذ رویه عادلانه در فرآیند جذب متقاضیان استخدام

3-کشف استعدادهای نهفته و کمک به رشد و پیشرفت کارکنان از طریق آموزش‌های ضمن خدمت

4-توجه به شایستگی افراد برای انتصاب آنان در مشاغل مورد نیاز