وظایف

- بررسی درخواست های ارسالی به هیات اجرایی منابع انسانی از جهت عدم مغایرت با آیین نامه ها جهت طرح در هیات اجرایی منابع انسانی

- بررسی پرونده های ارتقاء اعضای غیر هیات علمی

- بررسی موارد ارجاعی از سوی هیات اجرایی منابع انسانی

- تهیه و تدوین دستورالعمل های داخلی

- سایر امور محوله