کارکنان

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

سعید محمودی

مدیر امور اداری و پشتیبانی

2

اعظم حیدری

مدیر بودجه و تشکیلات

3

علی مرادی

رئیس اداره کارگزینی

4

مهدی باجلان

رئیس گروه تشکیلات

5

حامد حبیبی

کارشناس مسئول امور اداری

6

معصومه امیری زاده

کارشناس اموراداری