کارگزینی اعضای غیر هیات علمی

کارگزینی اعضای غیر هیات علمی

حبیبی

نام و نام خانوادگی : حامد حبیبی

سمت: کارشناس مسئول امور اداری

تلفن:32621670-086

امیری زاده

نام و نام خانوادگی : معصومه امیری زاده

سمت: کارشناس امور اداری

086-32621672