دریافت کد شناسه کارمندی

به اطلاع همکاران گرامی می رساند:

با پیگیری های انجام شده کد شناسه کارمندی تعداد 21 نفر از همکاران قراردادی تخصیص داده شد.